O Colexio de Xornalistas critica o reparto das licencias de televisión dixital a grupos non galegos

Califica de colonialista a decisión da Xunta

A resultas do sucedido, queremos facer constar o seguinte:

1. A radio e TV dixitais introducían no país unha ocasión de ouro para reequilibrar o espazo galego de comunicación, actualmente hipotecado polas concesións de emisoras de radio analóxicas que os sucesivos gobernos galegos puxeron maioritariamente nas mans das grandes cadeas que teñen a súa base operativa en Madrid.

2. Denunciamos por iso no seu día a convocatoria das licencias dixitais que fixo o goberno de Fraga Iribarne a escasa datas das últimas eleccións autonómicas, esixindo daquela que fose revocada, rexeitando en todo caso que unha Xunta en funcións decidise as concesións previstas. Non foi así. Pola contra, unha decisión politica e moralmente rexeitable coma esa serviu para que unha das dúas licencias de TV dixital de ámbito autonómico fose parar a unha empresa ideoloxicamente afín, Popular TV-COPE, controlada pola Conferencia Episcopal española, en detrimento dun pool de empresas de comunicación galegas.

3. Manifestámonos a prol de que a nova Xunta aceptase o recurso que as empresas marxinadas presentaron contra esa concesión, confiando en que os gobernantes do cambio cumprisen o que prometeran durante a campaña electoral: poñeren en marcha os procedimentos político-administrativos que argumentasen e xustificasen a nulidade radical do acordo do Consello da Xunta do 22 de xullo do 2005. Empezando xa que logo de cero, sen hipotecas previas. Pero tampouco foi así. A Xunta ignorou durante este seu primeiro ano o recurso, e nunca decideu revisar esa adxudicación, pese a que se tiñan detectado irregularidades e infracións normativas no informe técnico que avaliara a concesión outorgada por un goberno en funcións.

4. Confiabamos, pese a todo, en que o goberno bipartito non abordase as restantes concesións da TDT sen antes ter creado o Consello do Audiovisual de Galicia, o organismo que debera asumir entre outras competencias a de facer unha proposta vinculante de reparto das novas licencias audiovisuais, tal e como reivindicamos antes e despois das pasadas eleccións, e tal como tanto o PSdeG como o BNG asumiran nos seus respectivos programas, quedando implicitamente recoñecido así no programa de goberno. Ese Consello do Audiovisual, que habería de ter garantida a súa independencia partidaria, asumiría esa competencia, desgubernamentalizando todo o proceso.

5. A concesión de 46 licencias de emisoras locais de TV dixital terrestre o pasado día 6 de xullo botou definitivamente pola borda todos eses obxectivos, ligados única e exclusivamente á necesidade e ao dereito que ten o noso país de autogobernarse tamén no ámbito estratéxico da comunicación, o que comporta manter a capacidade de decisión liberada de ataduras que poñan en risco o pluralismo e o carácter de servizo público esencial dos medios, así como afortalar o seu tecido industrial para facelo empresarial, tecnolóxica e culturalmente competitivo no mundo globalizado.

6. Só pode ser calificada de entreguista a decisión que, aínda sen contar co apoio e o consenso do socio nacionalista, adoptou a Presidencia da Xunta ao incrementar o poderío mediático dos grandes grupos españois de comunicación que veñen operando en Galicia, concedéndolles a parte máis apetitosa das licencias locais de TDT, aquelas que lles garanten o control audiovisual maioritario nas cidades e grandes áreas metropolitanas. Isto que xa é grave de por sí, pois que fai inevitable de facto a capacidade de certos operadores españois para monopolizar o ámbito audiovisual galego no futuro inmediato, éo moito máis aínda por responder esa preferencia a un criterio de afinidade ideolóxico-partidaria que sirva na práctica para reducir o pluralismo e para amagar as xa de por sí escasas marxes de socialización que teñen a nosa cultura e a nosa lingua.

7. É condenable, ademais, porque ao facelo así, a Xunta marxinou iniciativas empresariais de capital galego, algunhas das cales contan xa desde hai anos con estruturas, equipos profesionais e emisión local en continuidade.

8. O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, a través do Observatorio Galego dos Medios, manterán unha vixilancia extrema sobre o proceso que agora se abre para a posta en funcionamento de todas e cada unha das emisoras de TDT, comprometéndose a denunciar ante a opinión pública galega e ante as instancias xurídico-administrativas pertinentes calquera incumprimento das bases (produción propia nun 60% da programación, da que a metade debe emitirse en galego, lingua que ha de ser utilizada de xeito usual, e creación de postos de traballo, entre outros) que eran requisito imprescindible para que os demandantes, galegos e foráneos, puidesen acceder ás licencias ofertadas. Asímesmo, demandan do goberno bipartito o cumprimento estricto dos seus compromisos programáticos en materia de comunicación. Entre eles, o da creación do Consello do Audiovisual antes de que se faga pública a convocatoria de novas licencias radiofónicas, analóxicas e/ou dixitais, delegando nel a competencia das adxudicacións.

La Xunta aprueba la adjudicación de 46 licencias locales de televisión digital

Prisa y Prensa Ibérica beneficiadas

En la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno, Touriño explicó que el concurso público por el que se otorgó, mediante concesión, la gestión indirecta del servicio público de televisión digital se resolvió en base a tres informes técnicos, de modo que las 87 ofertas presentadas se ciñeron en exclusiva a este criterio.

La decisión definitiva se produjo a partir del último de los documentos, el de arbitraje, que recogió aspectos de los dos anteriores, entre los que, según el presidente, "no existían divergencias extraordinarias entre demarcaciones". Confirmó que "todo lo que se adjudica estuvo en algún momento en alguno de los informes previos".

Además, el mandatario destacó que el Ministerio de Industria ya advirtió de que no podrá haber ningún operador local en analógico por no haber recibido ninguna licencia digital, puesto que el "apagón analógico es obligatorio". "El marco legal es éste", apostilló.

De igual forma, subrayó que las demarcaciones territoriales derivan del Plan Nacional Técnico fijado por el departamento de José Montilla -"no las inventa la Xunta", sentenció- que estableció 21 para Galicia: siete en A Coruña, cinco en Lugo, cuatro en Ourense y cinco en Pontevedra, con la posibilidad de conceder hasta tres licencias para gestionar el servicio.

Así, mientras en algunas la concurrencia fue máxima, como Santiago (con 11 ofertas), otras quedaron desiertas, concretamente As Pontes.

En la provincia de A Coruña se adjudicaron 16 licencias, distribuidas en siete demarcaciones, que recayeron en LA OPINIÓN de A Coruña, Editorial La Capital, Editorial Compostela, que se hicieron con tres; y Faro de Vigo, Salitre Multimedia, Utega, Radio Coruña, Multimedia Comunicaciones y Mancomunidade do Salnés, que lograron una cada uno.

Por su parte, Pontevedra recibió 14 licencias en cinco demarcaciones, para Faro de Vigo, Lérez Canal 29 y Rías Baixas de Producción, con dos; Editorial Compostela, Multimedia Comunicaciones, Deza Visión, Televisión de Pontevedra, Utega, TV Salnés y Editorial La Capital, con una.

En Lugo se concedieron 10 adjudicaciones en cinco demarcaciones, de las que Telelugo El Progreso de Lugo logró cuatro; TV7 Monforte, dos; y Chantada Comunicación, Utega, Alternativas de Medio Audiovisuales y Telemiño, una.

Por último, Ourense obtuvo seis licencias en cuatro demarcaciones; cuatro para Telemiño; una para Faro de Vigo y otra para Utega.

EL SINDICATO DE PERIODISTAS DE MADRID CONSIDERA SECTARIO EL REPARTO DE TELEVISIONES LOCALES QUE HA ACORDADO EL GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRRE

No contribuye al pluralismo informativo ni ha tenido en cuenta criterios profesionales

Llama poderosamente la atención que la mayor parte de estas licencias hayan sido concedidas a empresas y personas que no tienen ninguna experiencia en el sector audiovisual –con el riesgo de que una mala gestión termine perjudicando, como en otras muchas ocasiones, a los trabajadores–, y que se hayan quedado sin ninguna concesión otras que ya están consolidadas en ese terreno, como Tele-5 y Localia. Cinco emisoras son para la Iglesia Católica, cuatro para el periodista de la cadena Cope Federico Jiménez Losantos y 10 para el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, entre otras.

Da la impresión de que el Gobierno madrileño ha repartido las emisoras teniendo más en cuenta quiénes son sus amigos o están más cercanos a sus posiciones ideológica que los criterios profesionales necesarios en estos casos.

La adjudicación que ha acordado el Gobierno del PP en Madrid no contribuye al pluralismo informativo, porque pone las televisiones locales únicamente en manos de personas y empresas que no ocultan en su actividad diaria sus simpatías por el PP.

O SINDICATO DE XORNALISTAS PIDE Á XUNTA QUE APOIE A CREACIÓN DE EMPREGO DIGNO NA CONCESIÓN DE EMISORAS DIXITAIS

A creación de postos de traballo dignos debe ser un factor determinante para a Xunta cando escolla que empresas operarán as novas emisoras dixitais de radio e televisión en Galicia. A través deste comunicado, o Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) solicita á coalición PSdG – BNG que fomente o traballo digno na próxima concesión de máis de 130 emisoras locais . En ningún caso o Sindicato aceptaría que o lanzamento destes medios se realice a costa de facer aínda máis precarias as pésimas condicións laborais dos traballadores da comunicación en Galicia.

Loxicamente, no caso que a Xunta decida revisar a adxudicación que fixo o anterior Executivo de dúas canles de televisión dixital autonómicas á COPE e ó Grupo Voz, o SXG tamén solicita que se aplique nesta hipotética revisión o criterio de fomento do emprego estable.

Sen estabilidade laboral non hai medios independentes

O SXG argumenta que, se o novo Goberno quere cumplir a súa promesa de apoiar a independencia dos medios, é imprescindible que fomente que os traballadores desas empresas teñan unha mínima estabilidade laboral. Por iso, a concesión das emisoras dixitais constitúe, en opinión do Sindicato, unha oportunidade única para a Xunta de fomentar un xornalismo independente e profesional.

Na actualidade, a contratación de falsos autónomos, as xornadas abusivas e a explotación de estudiantes en prácticas son prácticas habituais na maioría das empresas da comunicación en Galicia. O aumento destas formas de explotación laboral sería unha das consecuencias de que o novo goberno non aplicase o criterio de promoción de postos de traballo estables na resolución destas convocatorias.

Cómpre lembrar que o SXG pediu en maio ó anterior Goberno a retirada destes concursos, porque consideraba insuficiente a puntuación que nos baremos de valoración se daba á creación de postos de traballo. Ademais, a Xunta tampouco fixo a imprescindible diferenciación entre contratación estable e temporal.

Por exemplo, no caso do "Decreto 81/2005 de regulamento do réxime xurídico da servizo público de televisión dixital" a creación de emprego recibiu un máximo de só 15 puntos, sen especificar se os postos de traballo deberían corresponder á plantilla da empresa.

É evidente que a precariedade da profesión de xornalista está perxudicando ó dereito dos cidadáns a recibir información completa e veraz, dereito recollido na Constitución Española, polo que cómpre que as administracións se impliquen na creación dunhas condicións laborais dignas no sector da comunicación.