A FIP alerta sobre os altos niveles de discriminación e violencia contra as mulleres nos medios

Para conmemorar o Día Internacional da Muller, o Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) publica un informe que alerta sobre os altos niveis de discriminación e violencia contra as mulleres nos medios de comunicación de todo o mundo.

«Tocamos teito, un lugar onde o movemento e o cambio parecen inexistentes», explica o informe do Consejo de Género de la FIP, sinalando ao Global Media Monitoring Project (GMMP), que cada cinco anos indica o lugar que ocupan as mulleres nas noticias. O informe de GMMP de 2015 conclúe que «o progreso das mulleres nos medios estancouse». Dito informe, que se realizou en 114 países coa axuda dos afiliados da FIP, amosa que as mulleres constitúen «tan só o 24% das persoas ás que se escoita, se lee ou se ve nas noticias dos xornais, as televisións e as emisoras de radio, exactamente o mesmo nivel rexistrado no informe de 2010».

As conclusións do informe do GMMP alinéanse cos informes rexionais e nacionais presentados a principios de ano polo Consejo de Género de la FIP. Ditos informes, recompilados polos membros do Consejo no mundo, inclúen unha instantánea da situación das mulleres xornalistas en lugares como Palestina, África, América Latina, Europa, México e Perú.

En moitas rexións cuestións como a violencia, a seguridade e o continuo acoso cibernético seguen minando o papel que desenvolven as mulleres nos medios. Nalgúns países, as mulleres son víctimas dunha discriminación e dun sexismo descarados nas redaccións e nos procesos de selección, mentres que noutros é a falla de acceso ás promocións e aos postos de traballo ou ben o crecente nivel de desemprego o que condena ás mulleres xornalistas a ter os niveis de contratación máis baixos. Estes factores condenan a moitas delas a unhas condicións de traballo altamente inestables.

«As secuelas da crise financeira todavía ten un grande impacto en moitas mulleres xornalistas dos nosos afiliados, o que supuxo volver aos vellos tempos nos que a igualdade é unha vez máis vista como un luxo que ten que ser engadido como un extra, e non nos corazóns palpitantes dos sindicatos», afirmou a copresidenta do Consejo de Género da FIP, Mindy Ran. Conclúe que «se trata dunha tendencia perigosa que deixará ás máis vulnerables fóra da profesión, ou fóra dos postos de decisión dos sindicatos, o que reducirá todavía máis as nosas voces».

«É a nosa responsabilidade loitar contra calquera forma de discriminación nas redaccións», engadiu o presidente da FIP, Jim Boumelha. «Instamos aos nosos sindicatos a dar pulo para extender as accións destinadas á igualdade de xénero dentro das nosas estruturas e nos medios. Tamén lles pedimos que conmemoren o Día Internacional da Muller difundindo a mensaxe de que os sindicatos de xornalistas apoian os estándares de igualdade de xénero».

A FIP urxe aos medios de comunicación a que aumenten o número de mulleres xornalistas nas súas respectivas redaccións e nos postos de decisión. Tamén anima aos seus afiliados a continuar promocionando a igualdade dentro das súas organizacións e a buscar a representación paritaria. Urxelles asimesmo a continuar a loita contra o acoso en liña e a violencia contra as mulleres xornalistas.

Finalmente, a FIP fai extensivo o seu chamamento para empregar o logo creado este ano para defender a igualdade, así como enviar por Twitter mensaxes de solidaridade coas mulleres xornalistas o 8 de marzo utilizando o hashtag #IFJVAM.

La FIP alerta sobre los altos niveles de discriminación y violencia contra las mujeres en los medios.


«Hemos tocado techo, un lugar en donde el movimiento y el cambio parecen inexistentes» explica el informe del Consejo de Género de la FIP, señalando al Global Media Monitoring Project (GMMP), que cada cinco años indica el lugar que ocupan las mujeres en las noticias. El informe de GMMP de 2015 concluye que «el progreso de las mujeres en los medios se ha estancado». Dicho informe, que se realizó en 114 países con la ayuda de los afiliados de la FIP, muestra que las mujeres constituyen «tan solo el 24% de las personas a las que se escucha, se lee o se ve en las noticias de los periódicos, las televisiones y las emisoras de radio, exactamente el mismo nivel registrado en el informe de 2010».

Las conclusiones del informe del GMMP se alinean con los informes regionales y nacionales presentados a principios de año por el Consejo de Género de la FIP. Dichos informes, recopilados por los miembros del Consejo en el mundo, incluyen una instantánea de la situación de las mujeres periodistas en lugares como Palestina, África, América Latina, Europa, México y Perú.

En muchas regiones cuestiones como la violencia, la seguridad y el continuo acoso cibernético siguen minando el papel que desempeñan las mujeres en los medios. En algunos países, las mujeres son víctimas de una discriminación y un sexismo descarados en las redacciones y en los procesos de selección, mientras que en otros es la falta de acceso a las promociones y a los puestos de trabajo, o bien el creciente nivel de desempleo, lo que condena a las mujeres periodistas a tener los niveles de recontratación más bajos. Estos factores condenan a muchas de ellas a unas condiciones de trabajo altamente inestables.

«Las secuelas de la crisis financiera todavía tienen un gran impacto en muchas mujeres periodistas de nuestros afiliados, lo que ha supuesto una vuelta a los viejos tiempos en los que la igualdad es una vez más vista como un lujo que ha de ser añadido como un extra, y no en los corazones palpitantes de los sindicatos», ha afirmado la copresidenta del Consejo de Género de la FIP, Mindy Ran. Concluye que «se trata de una tendencia peligrosa que dejará a las más vulnerables fuera de la profesión, o fuera de los puestos de decisión de los sindicatos, lo que reducirá todavía más nuestras voces».

«Es nuestra responsabilidad luchar contra cualquier forma de discriminación en las redacciones», ha añadido el presidente de la FIP, Jim Boumelha. «Instamos a nuestros sindicatos a dar impulso para extender las acciones destinadas a la igualdad de género dentro de nuestras estructuras y en los medios. También les pedimos que conmemoren el Día Internacional de la Mujer difundiendo el mensaje de que los sindicatos de periodistas apoyan los estándares de igualdad de género».

La FIP urge a los medios de comunicación a que aumenten el número de mujeres periodistas en sus respectivas redacciones y en los puestos de decisión. También anima a sus afiliados a continuar promocionando la igualdad dentro de sus organizaciones y a buscar la representación paritaria. Les urge asimismo a continuar la lucha contra el acoso en línea y la violencia contra las mujeres periodistas.

Finalmente, la FIP hace extensiva su llamada para utilizar el logo creado este año para defender la igualdad, así como enviar por Twitter mensajes de solidaridad con las mujeres periodistas el 8 de marzo utilizando el hashtag #IFJVAM.

Comments are closed.